Aritmetična sredina, povpréčje

Izračunajte povprečno, standardno deviacijo in mediana

Navedite številke spodaj. Vsaka številka v svoji vrstici (max. 500):


arkikoodi.com | Zasebnost | Povratne informacije / Language corrections | Arkikoodi.fi