Aritmetický priemer

Vypočítajte aritmetický priemer, štandardnú odchýlku a medián

Zadajte nižšie čísla. Každé číslo vo vlastnom riadku (max. 500):


arkikoodi.com | Súkromie | Spätná väzba / Language corrections | Arkikoodi.fi