Μέσος όρος

Υπολογίστε τη μέσος όρος, την τυπική απόκλιση και τη διάμεση τιμή

Δώστε αριθμούς παρακάτω. Κάθε αριθμός στη δική του σειρά (max. 500):Ο μετρητής υπολογίζει τα εξής: αριθμός αριθμών, τυπική απόκλιση, μέσος όρος. Επιπλέον, παίρνετε τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Ξεχωριστοί αριθμοί με νέα γραμμή. Κάντε κλικ στο κουμπί 'Υπολογισμος' για να λάβετε το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τον μέσο βαθμό σχολικού πιστοποιητικού. Ο μέσος όρος υπολογίζεται αθροίζοντας όλους τους αριθμούς και διαιρώντας το αποτέλεσμα με τον αριθμό των αριθμών. Η τυπική απόκλιση είναι επίσης ένας χρήσιμος δείκτης. Περιγράφει πόσο οι αριθμοί διαφέρουν από τον μέσο όρο κατά μέσο όρο.

arkikoodi.com | Προστασία Δεδομένων | Σχόλιά / Language corrections | Arkikoodi.fi