Μέσος όρος

Υπολογίστε τη μέσος όρος, την τυπική απόκλιση και τη διάμεση τιμή

Δώστε αριθμούς παρακάτω. Κάθε αριθμός στη δική του σειρά (max. 500):


arkikoodi.com | Προστασία Δεδομένων | Σχόλιά / Language corrections | Arkikoodi.fi