Средно аритметично

Изчислява се средно аритметично, стандартното отклонение и медиен

Дайте цифрите по-долу. Всяко число в неговия собствен ред (max. 500):


arkikoodi.com | Уединение | Обратна връзка / Language corrections | Arkikoodi.fi